در این مطالعه از شما خواسته میشود تا یک پرسشنامه بسیار کوتاه را تکمیل نمایید که در آن اطلاعاتی نظیر سن از شما پرسیده خواهد شد. سپس از شما خواسته میشود تا 120 تصویر چهره را بر مبنای یک صفت مشخص نمره گذاری کنید. پس از این کار از شما خواسته میشود تا همان تصاویر را بر مبنای همان صفت مجدداً نمره گذاری کنید. لطفاً با کلیک بر روی گزینه زیر، رضایت خود را اعلام و آزمایش را شروع کنید.