งานวิจัยนี้จะขอให้ท่านตอบแบบสอบถามสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของท่าน เช่น อายุ หลังจากนั้นขอให้ท่านประเมินใบหน้าของบุคคลทั้งหมด 120 ภาพตามลักษณะนิสัยที่กำหนดให้ เมื่อท่านได้ประเมินใบหน้าทั้ง 120 ภาพครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านประเมินใบหน้าของบุคคลตามลักษณะนิสัยที่กำหนดให้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง กรุณากดปุ่มด้านล่างเพื่อแสดงความยินยอมเข้าร่วมการทดลองและเริ่มต้นการทดลอง